Welcome to
Your Future Is Now!

Zoover naar 13 taalgebieden

Vakantiereviewsite Zoover spreidt zich uit over 13 taalgebieden. Zoover partnert met touroperators die de reviews op hun site mogen plaatsen en in ruil daarvoor krijgen mag Zoover de vakantiegangers na hun trip benaderen voor het schrijven van een review. De kracht van de internationalisatie zit in de beoordeling, de harde cijfers die mensen geven. Die zijn direct internationaal bruikbaar. De reviews zelf zullen niet worden vertaald.

Toekomstvisie door Erwin van Lun bij dit artikel

Coaching brands werken met het grootste gemak wereldwijd. Zij brengen ideeen, gedachtes, meningen bij elkaar en kunnen daarmee het individu adviseren, verder helpen. Dat is per definitie internationaal, niet grensoverstijgend, internationaal. Heel langzaam laten we het denken in landen los om over te gaan na een situatie waarin we 6,6 miljard mensen die hier samen leven, wonen en werken op deze aardbol als gelijkwaardig beschouwen. Zonder grenzen, die wij ooit eens hebben aangebracht maar langzaamaan steeds minder nodig zijn. Maar wel langzaam, heellangzaam.

+31 621 567 657 WhatsApp E-Mail All days 9:00am - 9:00pm (CET)