Welcome to
Your Future Is Now!

Merk: Zoover

(alle merken)

Zoover naar 13 taalgebieden

Vakantiereviewsite Zoover spreidt zich uit over 13 taalgebieden. Zoover partnert met touroperators die de reviews op hun site mogen plaatsen en in ruil daarvoor krijgen mag Zoover de vakantiegangers na hun trip benaderen voor het schrijven van een review. De kracht van de internationalisatie zit in de beoordeling, de harde cijfers die mensen geven. Die zijn direct internationaal bruikbaar. De reviews zelf zullen niet worden vertaald.

Coaching brands werken met het grootste gemak wereldwijd. Zij brengen ideeen, gedachtes, meningen bij elkaar en kunnen daarmee het individu adviseren, verder helpen. Dat is per definitie internationaal, niet grensoverstijgend, internationaal. Heel langzaam laten we het denken in landen los om over te gaan na een situatie waarin we 6,6 miljard mensen die hier samen leven, wonen en werken op deze aardbol als gelijkwaardig beschouwen. Zonder grenzen, die wij ooit eens hebben aangebracht maar langzaamaan steeds minder nodig zijn. Maar wel langzaam, heellangzaam.

Zoover plaats recensies door

Het Nederlandse Zoover.nl, een site met meer dan 300.000 vakantiebeoordelingen, biedt touroperators zoals D-Reizen de mogelijkheid cijfers, beoordelingen en recensies op hun eigen site zetten. Reisbureaus mogen, onder eigen label, gebruik maken van de Zoover technologie. Met deze module kunnen ze ook enquĂȘtes per e-mail versturen naar hun klanten na afloop van de vakantie. Het reisbureau kan daarmee algemene bevindingen peilen, maar moet zijn klanten ook vragen een Zoover-recensie achter te laten bij thuiskomst (via em). Zo wordt de verhouding tussen coaching brands en transactiemerken langzaam aan duidelijk. Zoover wordt het travel coaching brand, verantwoordelijk voor het contact met de klant, en aanbieders zoals touroperators, luchtvaartmaatschappijen en autoverhuurders worden transactiemerken. Transactiemerken die alleen bij excellente prestaties zullen overleven in dit landschap. Dit landschap waarin de consument domineert. Meer dan logisch eigenlijk, die betaalt tenslotte. Dit is een stap in die richting.

+31 621 567 657 WhatsApp E-Mail All days 9:00am - 9:00pm (CET)